TRADITIONAL HAT
 
15" Stem 18" Stem  
15" Stem
18" Stem